1. Абонаментно счетоводно обслужване:

 • събиране и подреждане в регистри на счетоводната документация
 • компютърна обработка (осчетоводяване) на счетоводната документация
 • съставяне на амортизационен план, отчитане на месечни амортизации
 • изготвяне на ведомост за заплати, определяне на осигуровки и данъци
 • осчетоводяване на преоценки на активи и пасиви
 • ежемесечно счетоводно приключване и изготвяне на финансови отчети
 • изготвяне на различни видове справки за активите и пасивите на дружеството
 • изготвяне на декларации, дневници, дискети, писма и др. към институциите ( Данъчни подразделения, НОИ, НСИ, БНБ, Търговски банки и други.)
 • изготвяне на платежни нареждания към бюджета и платежни искания
 • регистрации по ЗДДС, Закон за Акцизите
 • регистрации на касов апарат и др.

2. Годишно счетоводно приключване:

 • преглед на счетоводната документация за съответната финансова година
 • приключване на приходните и разходни сметки
 • съставяне на годишните финансови отчети / Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствен капитал /
 • съставяне на обща оборотна ведомост, ведомост за аналитична сметка, хронологии на сметки и подреждане на счетоводната документация

3. Финансово-счетоводен мониторинг:

 • периодична проверка на финансово-счетоводната документация на одитираното дружество, на верността на счетоводните операции, степента на спазване на нормативните актове
 • констатиране и минимизиране на финансово-счетоводни грешки и неточности
 • изготвяне на финансови отчети и тяхното анализиране
 • легално оптимизиране на финансовия резултат, основано на нормативните разпоредби
 • следене на всички нормативно определени счетоводни, данъчни и осигурителни срокове